Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem är en samling principer, processer och tillvägagångssätt som er organisation bör använda för att garantera att ni utför det som krävs för att uppnå era mål. Ledningssystem kan ha olika inriktningar och användas för att ISO-certifiera er, förbättra ert kvalitets- och miljöarbete eller för att skapa upp processer för ett mer processorienterat arbete. Inom er organisation kan ledningen använda ledningssystemet som ett verktyg för att planera, följa upp och säkerställa att verksamheten drivs enligt fastställda rutiner och medarbetare kan använda ledningssystemet för att hitta relevant information gällande arbetsuppgifter och policys. Låt ert digitala ledningssystem bli ett stöd i ert dagliga arbete.

Dra nytta av ert ledningssystem

Med ert ledningssystem har ni möjlighet att göra en processkartläggning för att identifiera er organisations processer. Behöver ni rapportera avvikelser, olyckor eller tillbud inom verksamheten går det enkelt att göra via ert ledningssystem och du som är ansvarig för ett ärende kan enkelt följa upp och utreda ärendet. Utveckla ert kvalitetsarbete med ert ledningssystem genom att planera, dokumentera, följa upp och analysera och utveckla ert arbete. Synliggör kvalitet och likvärdighet, vad ni gör, varför ni gör det och vad det leder till. Förstå hur ni utvecklar ert systematiska kvalitetsarbete och nå framgång med ert ledningssystem.

Ledningssystem i SharePoint

SharePoint är en webbaserad plattform som är en del av Microsoft 365, tidigare Office 365, där man särskilt kan lagra och hantera dokument. Med SharePoint kan ni förvara dokument i molnet istället för att varje anställd ska förvara dokument på sin egen dator. Kom åt era filer överallt, oavsett vilken enhet ni använder er av eller var ni befinner er. Använd ert ledningssystem i SharePoint för att söka efter dokument eller efter medarbetare inom er organisation. Bli mer effektiva i ert informationssök och spara värdefull tid.

Fördelarna med ledningssystem

Kvalitetssäkra ert arbete

Nyttja ert ledningssystem på rätt sätt och fastställ tydliga riktlinjer för ett mer strukturerat arbetssätt. Med hjälp av ett ledningssystem kan ni enkelt följa upp huruvida er verksamhet når upp till era mål och därmed kvalitetssäkra ert arbete. Låt ert ledningssystem bli ett tillförlitligt levande digitalt verktyg som förenklar hela organisationens vardag.

Ökad informationssäkerhet

Skapa ett strukturerat och systematiskt arbete för informationssäkerhet med ert ledningssystem. Utforma policys där ni beskriver inriktning för informationssäkerheten med krav, ansvar och mål och skapa styrdokument med rutiner och regler. Följ upp kontinuerligt och säkerställ så att de är i enlighet med GDPR och ISO 27001.

Kartlägg processer

Bygg upp ert ledningssystem genom att skapa processer som beskriver er organisation och sättet ni arbetar på. Definiera hur ni vill använda er av ert ledningssystem och fastställ vilka riktlinjer ni vill arbeta efter, följ sedan upp och säkerställ att er verksamhet drivs enligt era rutiner.

Vanliga frågor och svar

Varför behöver vi ett ledningssystem?

Ledningssystemet hjälper er att styra och driva verksamheten enligt fastställda rutiner. Använd det som ett systematiskt stöd som hjälper er att uppnå verksamhetens mål och att förebygga fel istället för att åtgärda avvikelser. Med ert ledningssystem kan ni även skapa en gemensam plattform för kontinuerligt förbättringsarbete.

Vad är fördelarna med ett ledningssystem?

Använd ert ledningssystem för att få överblick och kontroll över er verksamhet och för att följa upp och kontrollera ert systematiska kvalitetsarbete. Arbeta på ett gemensamt och överenskommet sätt och minska risken för lägre produktivitet, kvalitetsbrister, svinn, incidenter och olyckor. När er organisation växer snabbt kan ni använda ert ledningssystem för att onboarda många nya medarbetare på ett effektivt sätt och skapa en bättre medarbetarupplevelse.

Kan man uppfylla standarder med ledningssystemet?

Vårt ledningssystem går att använda för att uppfylla flertalet olika standarder, till exempel kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 140001) och informationssäkerhet (ISO 270001). Standarderna innehåller de krav som ledningssystemet ska uppfylla om ni vill certifiera er.

Hur kan Tahoe hjälpa oss med ledningssystem?

InSight är vår nyckelfärdiga produkt för ledningssystem som enkelt införs i Microsoft 365 och SharePoint. Vi utbildar och stöttar er under implementeringen för att ni ska få bästa möjliga nytta av ert ledningssystem. Med InSight får ni ett användarvänligt och mobilt ledningssystem eftersom vi alltid bibehåller kompabilitet med nyheter från Microsoft.